Opći uvjeti poslovanja


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (N.N.-107/2007 od 03. Listopada 2007. godine) NOVA nekretnine, obrt za usluge, vl. Irena Blažević donosi:

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1. OPĆE ODREDBE

Općim uvjetima poslovanja ureduje se poslovni odnos između NOVA nekretnine (u daljnjem tekstu: Agencija) i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrduje da je upoznat i suglasan s odredbama ovih uvjeta poslovanja.

2. PONUDA

Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju ili na podacima zaprimljenim pisanim ili usmenim nalogom Nalogodavca.
Agencija kao posrednik zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine, mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma).
Ponude i obavijesti Agencije primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu. Ako je primatelj ponude upoznat s nekretninama koje mu je Agencija ponudila već ranije, obavezan je o tome bez odgode obavijestiti Agenciju.

3. UGOVOR O POSREDOVANJU U PROMETU NEKRETNINAMA

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina Posrednik se obvezuje da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanome obliku, na 12 mjeseci i može se produžiti više puta sporazumom stranaka. Ako ugovorene strane ne dogovore rok, smatra se da je Ugovor sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci.

4. OBVEZE POSREDNIKA U PROMETU NEKRETNINAMA

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojim se dokazuje vlasništvo ili drugi stvarno pravo na predmetnoj nekretnini.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5. Omogućiti pregled nekretnine.
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
7.Čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanom nalogu poslodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnosi na to zemljište.
9. Obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
10. Voditi evidenciju o posredovanju.
11. Prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora) i kod primopredaje nekretnine.
12. U obavljanju poslova postupiti s pažnjom dobrog stručnjaka, s povećanom pažnjom prema pravilima struke i običajima.
13. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

5. OBVEZE NALOGODAVCA

1. Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja.
2. Predočiti Posredniku točne podatke o nekretnini i ako ih posjeduje dati na uvid lokacijsku, građevinsku i uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora.
3. Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
4. Zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom u pisanom obliku.
5. Osigurati Posredniku i zainteresiranoj trećoj osobi razgledanje nekretnine.
6. Obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
7. Pisanim putem Posrednika obavijestiti o svim promjenama povezanim s poslom za koji ga je ovlastio, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
8. Nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drugačije ugovoreno.
9. Ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
10. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao.

6. PRAVO NA NAKNADU KOJU OSTVARUJE POSREDNIK

Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem pravnog posla za koji je posredovao, pri čemu se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavac i Treća osoba obvezali sklopiti glavni ugovor o kupoprodaji, najmu, zakupu ili drugi ugovor u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.
Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s Trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim poslom.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s Trećom osobom ako je:
- neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine;
- organizirao susret između Nalogodavca i treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
- nalogodavcu dao ime, broj telefona, e-mail adresu treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
Nakon prestanka Ugovora Posrednik ima pravo na Naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora.
Agencija ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija nalogodavca dovela u vezu.
Visina posredničke naknade za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Cjenikom posredničkih provizija Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Visina posredničke naknade navedena je u cjeniku agencije.

7. CJENIK

Cjenik posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i
iznajmljivanja nekretnina:
KUPOPRODAJA
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene
Najviša ukupna provizija: 8%.
Najniža ukupna provizija: 2%.
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 – 4 %, ali ne manje od 900€.
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
2 – 4 %, ali ne manje od 900€.
Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.


ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.
2 – 4%, ali ne manje od 900€.
ZAKUP I NAJAM
100% iznosa jedne mjesečne najamnine od Najmodavca/Zakupodavca 
50% iznosa jedne mjesečne najamnine od Najmoprimca/Zakupoprimca

8. ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.
Ako je za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je Posredniku platiti stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja. Ako visina Naknade nije ugovorena, Nalogodavac je Posredniku dužan nadoknaditi stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od Naknade za posredovani posao.
Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.

9. PRESTANAK UGOVORA O POSREDOVANJU

Ugovor o posredovanju sklapa se na rok od 12 mjeseci i prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Posrednik i nalogodavac su suglasni da se istekom ugovorenog roka Ugovor ponovo produžuje na isti vremenski rok, ukoliko jedna od ugovornih strana prethodno pismeno ne otkaže Ugovor. Otkazni rok traje 30 dana.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

10. SURADNJA S DRUGIM AGENCIJAMA

Medusobna suradnja agencija temelji se na Kodeksu etike poslovanja posrednika - članova Burze nekretnina.
NOVA nekretnine je kao agencija spremna na suradnju s drugim agencijama koje poštuju temeljna etička načela struke.
Ovo se posebno odnosi na iznošenje netočnih i neistinitih podataka o poslovanju radi pribavljanja klijenata i poslova zbog kojih ćemo, ustanovimo li da se radi o lošoj namjeri, odbiti svaku takvu suradnju.

11. ZAVRŠNE ODREDBE I RJEŠAVANJE SPOROVA

Trošak upravnih ili sudskih pristojbi nastalih sa svrhom ishođenja potrebne vlasničke i druge dokumentacije koji su preduvjet za stavljanje nekretnine u promet, uknjižba vlasničkog prava u Zemljišne knjige, sastavljanje ugovora i dokumenta u obliku javnobilježničkih isprava snosi Nalogodavac.
Opći uvjeti poslovanja su sastavni dio svakog Ugovora kojeg s Nalogodavcem sklapa Posrednik.
Za sve što izričito nije utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima te ostali zakonski propisi.

NOVA nekretnine, obrt za usluge, vl. Irena Blažević